Bureaucratische rem op initiatieven van inwoners

In het coalitieakkoord ‘Utrecht maken we samen’ positioneert de gemeente Utrecht zich als een ‘faciliterende overheid’ die zich als ‘gelijkwaardige partner opstelt’ om ‘meer ruimte te bieden aan particulier initiatief’. Op het gebied van leefbaarheid in de wijken is dit een voortzetting van het beleid ‘vernieuwend welzijn’. Het vernieuwend welzijn heeft als doel in te spelen op en ondersteunen van activiteiten en initiatieven vanuit de wijk.

Ervaringen van de initiatiefnemers van Burezina, bedoeld voor ontmoetingen tussen buurtbewoners van Mariakwartier en de Heldinnenbuurt in de wijk Overvecht, geven aanleiding te denken dat het de gemeente vooralsnog niet lukt om zich faciliterend en verbindend op te stellen. De initiatiefnemers hebben de mogelijkheid gekregen voor gebruik van een ruimte in het voormalige schoolpand aan de Jeanne d’Arcdreef. Deze ruimte hebben ze met een aantal buurtbewoners zelf en op eigen kosten ingericht als ontmoetingsruimte.
Echter, het wordt hen vanuit verschillende kanten op zijn minst moeilijk gemaakt om op die plek ontmoetingsactiviteiten te organiseren. Zowel door bureaucratie en regels als door de houding van contactpersonen bij gemeentelijke instanties ervaren de initiatiefnemers belemmeringen. Het bleek noodzakelijk te zijn dat het initiatief wordt vastgelegd in een formele stichting om daadwerkelijk als gelijkwaardige gesprekspartner te worden beschouwd door gemeente en andere instanties.
Na een paar keer proefdraaien, organiseert Burezina aanstaand weekend tijdens de Nationale Burendag een openingsactiviteit.

De ervaringen van Burezina roepen bij de VVD en het CDA de volgende vragen op:

 1. Is het college bekend met het bewonersinitiatief ‘Burezina’? Is het college het met de VVD en het CDA eens dat dit particulier initiatief past bij de ambities uit het coalitie-akkoord?Ja, het college is bekend met het bewonersinitiatief ‘Burezina’. Eind mei heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de initiatiefnemers en de Tussenvoorziening. Het initiatief past bij de ambities uit het coalitie-akkoord.
 2. Herkent het college de (bureaucratische) belemmeringen die door de initiatiefnemers worden ervaren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?Nee. De gemeente heeft het tijdelijk leegstaand pand aan de Jeanne D’arcdreef beschikbaar gesteld aan het initiatief van de Tussenvoorziening. Een dergelijk initiatief past in het beter benutten van onze gebouwen en ruimte bieden aan particuliere initiatieven. De huurder van het pand is de Tussenvoorziening. Het is de Tussenvoorziening toegestaan om ruimtes in medegebruik te geven waarbij een vooroverleg met de gemeente nodig is; dit zijn de gebruikelijke kaders. De Tussenvoorziening wil in het kader van aansprakelijkheid, evenals de gemeente, zaken doen met een rechtspersoon en daarom is gevraagd Burezina te formaliseren in bijvoorbeeld een stichting. De kosten hiervoor worden via het initiatievenfonds gedekt. De weg is daarmee voor alle partijen vrij om tot goede afspraken te komen.
 3. Heeft het college concrete oplossingen om deze (bureaucratische) belemmeringen te voorkomen? Voor dit initiatief, maar ook voor vergelijkbare initiatieven in de stad?De gemeente heeft een concrete oplossing aan het initiatief Burezina voorgesteld. Daarbij lopen we soms tegen dilemma’s aan. Dat is in deze concrete casus een aansprakelijkheidskwestie waar niet altijd simpele oplossingen voor handen zijn. Per geval wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn. Uiteindelijk is er van alle partijen wilsovereenstemming nodig en dat is uiteraard niet altijd afdwingbaar.
 1. Is het college het met de VVD en het CDA eens dat het van belang is dat ook vertegenwoordigers van gemeentelijke instanties zich als gelijkwaardige gesprekspartner opstellen bij de totstandkoming van particuliere initiatieven? Is het college op de hoogte in hoeverre de gemeentelijk vertegenwoordigers deze houding in de praktijk brengen?Ja, wij delen deze mening en zijn tevens van mening dat er correct is gehandeld. Uiteraard is het voor zowel initiatiefnemers als gemeente er veel aan gelegen om samen op te trekken en te leren van de verschillende vraagstukken en dilemma’s. Dit is een continue proces van leren voor alle betrokkenen. Het College heeft er alle vertrouwen in dat de gemeentelijke vertegenwoordigers op dit punt open minded de initiatieven tegemoet treden.
 2. Heeft het college een lijst van best practices waar totstandkoming van particuliere welzijnsinitiatieven succesvol is verlopen? Zo ja, kunt u deze toevoegen bij de beantwoording van de vragen?In het recente verleden zijn onderstaande particuliere/vrijwillige initiatieven succesvol gestart. Het gaat hierbij om initiatieven welke een (welzijns-)accommodatie of een deel ervan beheren en exploiteren:
  1. Podium Oost
  2. In de 3 Krone
  3. Wevehuis
  4. De Roef
  5. Wishing Well West
 3. Voor ervaring- en kennisuitwisseling kan Burezina de initiatieven apart benaderen en/of via het stedelijke netwerk van zelfbeheerinitiatieven Dwarsverband (facebook). Zie voor info ook: http://www.utrecht.nl/welzijn/welzijnsaccommodaties/accommodaties-in-zelfbeheer/
 4. Is het college bereid om met deze initiatiefnemers in gesprek te gaan en te kijken welke mogelijkheden er zijn zodat dit initiatief van de gemeente ruimte krijgt in plaats van beperkingen? Zo nee, waarom niet?De gesprekken tussen alle initiatiefnemers en wijkbureau en betrokken gemeentelijke onderdelen zijn daar opgericht. Zo ook in deze concrete casus. Van de zijde van de gemeente is er altijd bereidheid om met deze initiatiefnemers in gesprek te gaan. De initiatiefnemers kunnen daartoe contact leggen met het wijkbureau.

Hier kan de reactie van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders lezen.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.