Loting en plaatsing in het voorgezet onderwijs

Utrechtse leerlingen van groep 8 en hun ouders, hebben de afgelopen weken in spanning gezeten over de vraag op welke middelbare school zij vanaf volgend jaar terecht komen. De loting en de onzekerheid van plaatsing zorgen voor de nodige spanningen bij zowel leerling als ouder.

Dit jaar hebben het Christelijk Gymnasium, Gerrit Rietveld College, St. Bonifatius College en UniC voor diverse afdelingen moeten loten. De PvdA en de VVD zijn ervan overtuigd dat een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs van groot belang is voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom hebben beide fracties de volgende vragen aan het college:

  1. Hoeveel leerlingen hebben zich ingeschreven om in het schooljaar 2016-2017 voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht te gaan volgen? Hoeveel van deze kinderen komen van buiten de gemeente Utrecht? Graag uw antwoord in absolute aantallen en percentages.

2. Hoeveel leerlingen (absoluut en procentueel) uit de gemeente Utrecht gaan in schooljaar 2016-2017 naar de middelbare school van hun eerste keuze?

Naast middelbare scholen waar loting plaatsvond, waren er middelbare scholen in Utrecht die te vol zaten om nog leerlingen op te nemen, waardoor er in de tweede ronde feitelijk nog weinig te kiezen viel. Deze scholen werden niet op de website van de POVO gepubliceerd. De fracties van de PvdA en de VVD ontvingen berichten, dat er met name een gebrek aan capaciteit zou zijn voor de havo en gymnasium. Daarover hebben wij de volgende vragen aan het college:

Voor welke opleidingsniveaus in het voortgezet onderwijs is er een gebrek aan capaciteit in de gemeente Utrecht voor schooljaar 2016-2017?

3. Is het gebrek aan capaciteit op deze opleidingsniveaus nieuw en onverwachts? Zo ja, is het de verwachting dat deze situatie volgend jaar zich weer zal voordoen? Zo nee, zijn er maatregelen genomen om dit gebrek te voorkomen? Zo ja, welke en is dit afdoende? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college aangeven of er populaire scholen zijn die hun capaciteit jaarlijks verminderen, dan wel niet willen uitbreiden?

5. Kan het college aangeven waarom scholen die vol zitten en waar niet wordt geloot, gedurende het inschrijvings- en lotingsproces niet gepubliceerd worden? Is de wethouder bereid deze informatie vanaf volgend schooljaar openbaar te maken en te publiceren tegelijk met het moment waarop bekend wordt gemaakt voor welke scholen geloot moet worden?

De huidige VWO afdeling (inclusief gymnasium) van het Amadeus Lyceum is door de Onderwijsinspectie als zwak beoordeeld. De PvdA en de VVD hebben er vertrouwen in dat er alles aan wordt gedaan om de kwaliteit te verbeteren en dat dit ook zal lukken. Tijdens de lotingsperiode is bekend gemaakt, dat het Amadeus Lyceum een extra gymnasiumklas zou starten. Vanuit verschillende verhalen van ouders hebben wij begrepen dat deze extra klas in eerste instantie geen wens was van het Amadeus, maar min of meer werd opgelegd. Hierover hebben wij de volgende vragen aan het college:

6. Vindt de wethouder het verantwoord om tijdens het verbeterproces (tot de kwaliteit van de school naar oordeel van de inspectie op orde is) de zwakke afdeling VWO/gymnasium uit te breiden? Heeft de wethouder hierover contact gehad met het POVO en het Amadeus?

7. Welke andere mogelijke oplossingen zijn verkend alvorens dit besluit genomen is?

Op de website van sterkVO wordt in een animatie verteld: “Voor Utrechtse leerlingen is er altijd een plek op het onderwijsniveau van het schooladvies.” (1:47 min, www.sterkvo.nl/povo). Toch hebben wij van ouders begrepen dat het advies van leerlingen met een gymnasiumadvies door het POVO wordt aangepast naar een VWO advies. Dit vinden de PvdA en de VVD zeer onwenselijk en daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

8. Is het college het met de fracties eens dat het zeer belangrijk is dat leerlingen terecht komen op het niveau van hun kunnen, weergegeven in het schooladvies, en niet op het niveau dat de POVO juist acht?
9. Klopt het bericht dat gymnasia alleen leerlingen toelaten met een gymnasiumadvies en dat het gymnasiumadvies van leerlingen bij gebrek aan gymnasiumcapaciteit wordt bijgesteld door het POVO naar algemeen VWO? Zo ja, wat vindt de wethouder daar van en wat gaat hij hieraan doen?
10. Zijn er gesprekken gaande tussen de wethouder en schoolbesturen / POVO over uitbreiding van onderwijsplekken van voldoende kwaliteit? Zo ja, wat is hiervan de stand van zaken? Zo nee, waarom niet?
Welke concrete maatregelen worden er genomen om volgend schooljaar een loting te voorkomen?

Klik hier voor de reactie van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.