Vrijheid om jouw leven in te richten

Jouw identiteit bepaal je zelf. En zolang jij je netjes aan de wet houdt, moet je alle ruimte krijgen om jouw identiteit en jouw leven vrij in te richten.

Elke vorm van discriminatie is onacceptabel en hoort niet thuis in ons land. In Nederland moet iedereen overal zichzelf kunnen zijn. We gaan de komende jaren hard optreden tegen uitingen van onvrijheid en intolerantie en ruimte geven voor het ontwikkelen van jouw eigen identiteit.

Dit betekent…

Jouw identiteit bepaal je zelf

▶  Meer gerichte aandacht voor acceptatie van LHBTIQ+’ers. We gaan de acceptatie van LHBTIQ+’ers in conservatiefreligieuze gemeenschappen versterken door meer samen te werken met organisaties als Alliantie Verandering van Binnenuit en Alliantie Jong Gelijk. De acceptatie van LHBTIQ+’ers op scholen stimuleren we door landelijke initiatieven, zoals paarse vrijdag te ondersteunen.

▶  Ieder gezin telt mee. We werken aan wettelijke regelingen voor meerouderschap, gezag en draagmoederschap in lijn met de adviezen van de Staatscommissie Herijking ouderschap en het recente wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming. Daarnaast onderzoeken we hoe zorg voor mensen met een kinderwens, ongeacht relatievorm, verbeterd kan worden.

▶  Beschermen van kinderen in een kwetsbare positie. We verkennen de juridische mogelijkheden om medisch niet-noodzakelijke ingrepen bij intersekse kinderen zonder hun eigen toestemming in de toekomst te voorkomen.
▶  Bevrijdingsdag wordt een vrije dag voor iedereen. Omdat iedereen de vrijheid moet kunnen vieren, wordt 5 mei een vrije dag. We kijken hierbij naar een manier om werkgevers niet te belasten. We zetten ons daarnaast in om bevrijdingsfestivals te behouden.

Tegen elke vorm van discriminatie en racisme

▶  We treden streng op tegen iedere vorm van discriminatie en racisme. We beoordelen mensen op basis van wat ze kunnen en niet op basis van hun afkomst, geslacht, kleur, ras, leeftijd, geloof, seksuele geaardheid of beperking. We treden daadkrachtig op tegen mensen die zich hier wel schuldig aan maken, zowel op straat als online. Want wat op straat niet mag, mag online ook niet.

▶  Verbod op ‘homogenezing’.Er komt een wettelijk verbod op zogenaamde conversiehandelingen om iemand zijn seksuele geaardheid/gerichtheid te veranderen.

▶  Zwaarder straffen hate crimes. Geweld met discriminerende motieven gaan we harder aanpakken. Zwaardere straffen zijn nodig om een belangrijk signaal af te geven aan onze samenleving. We accepteren hate crimes in onze samenleving nooit.

▶  Geen plek voor organisaties die haatzaaien of discrimineren. Organisaties die discrimineren of haatzaaien zoals tegen LHBTIQ+’ers, joden of moslims horen niet in onze samenleving. We stoppen overheidssubsidies van organisaties in binnen- en buitenland die zich hier schuldig aan maken.

▶  Tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt, ongeacht leeftijd, geslacht of afkomst. We voeren daarom de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in en zetten samen met de werkgevers en vakbonden in op een langjarige aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie.

▶  Een veilige sportwereld voor iedereen. Discriminatie, racisme en antisemitisme horen niet thuis in Nederland en dus ook niet in onze voetbalstadions en sporthallen. Iedereen moet, ongeacht achtergrond en niveau, vrij en veilig kunnen sporten. Uitingen van antisemitisme, homofobie en racisme pakken we keihard aan met zerotolerancebeleid.

▶  Versterken aanpak antisemitisme. We versterken de nationale aanpak antisemitisme en de positie van de nationaal coördinator om de Joodse gemeenschap niet alleen een geschiedenis, maar ook een toekomst te geven in ons land. Het ontkennen of bagatelliseren van de Holocaust vormt een wezenlijk onderdeel van hedendaags antisemitisme en hoort dan ook niet thuis in onze samenleving.

Verdedigen van vrije waarden

▶  Tegengaan ongewenste buitenlandse beïnvloeding en inmenging. Nederlanders met
wortels in het buitenland moeten hun leven in Nederland zonder bemoeienis van hun land van herkomst kunnen leiden. Landen van herkomst moeten geen gelegenheid krijgen om stemgedrag te beïnvloeden. Daarom gaan we de eisen voor het organiseren van buitenlandse verkiezingen in Nederland aanscherpen. Ook gaan we ongewenste buitenlandse financiering van religieuze en andere maatschappelijke organisaties aanpakken. Er komt een wet die het mogelijk maakt om maatschappelijke en religieuze instellingen zoals moskeeën te verplichten transparant te zijn over hun giften en die giften te stoppen als er ondermijnend gedrag mee gefinancierd wordt. Verkend wordt of in die wet een verbod kan worden opgenomen op het meer dan 50 procent financieren van religieuze instellingen en scholen in Nederland door regimes die hoog scoren op “indicatoren voor onvrijheid”

▶  Streng toezicht op informeel onderwijs en weekendscholen. De onderwijsinspectie moet kunnen ingrijpen bij informele onderwijsinstellingen die onderwijzen op een manier die botst met onze democratische rechtsstaat. Dit geldt ook voor vroegschoolse educatie. We werken met een aanpak waarbij we extra aandacht hebben voor informeel wahhabi-salafistisch onderwijs.

▶  Wetgeving tegen versterkte gebedsoproep en weren van haatpredikers. Het versterkt aanbieden van gebedsoproepen in de openbare ruimte wordt beperkt. We weren haatpredikers naar Deens voorbeeld met een openbare zwarte lijst van haatpredikers binnen Europa. Ook gaan we werken met een gesloten lijst van haatpredikers van wie onze veiligheidsdiensten aangeven dat ze een risico kunnen vormen voor onze openbare orde en/of nationale veiligheid.

▶  We voorkomen genitale verminking en uithuwelijking. Rechters moeten een uitreisverbod kunnen opleggen om te voorkomen dat meisjes in het buitenland worden besneden. We versterken de kennis van grenspersoneel op Schiphol om signalen van uitreis voor genitale verminking sneller te kunnen herkennen en te voorkomen. We borgen de expertise van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de politie.

▶  Medeplichtigen bij eergerelateerd geweld zwaarder straffen. We verhogen de strafmaat voor medeplichtigen en verruimen de mogelijkheden om strafrechtelijk op te treden. Ook ontwikkelen we een integrale aanpak tegen femicide. We streven ernaar om in de wet op te nemen dat uitbuiting in een relatie en gedwongen isolement strafbaar worden gesteld.

▶  Meldplicht schadelijke praktijken in zorg en onderwijs. Een docent of zorgverlener mag, bij vermoedens/signalen van schadelijke praktijken zoals genitale verminking of eergerelateerd geweld, nooit zelfstandig beslissen dat hulp niet nodig is en moet verplicht advies inwinnen bij Veilig Thuis.

▶  Verbod maagdenvlieshersteloperaties. We beschermen vrouwen door het invoeren van een strafbaarstelling voor het uitvoeren van maagdenvlieshersteloperaties en bezien daarbij in hoeverre het verbieden van maagdenvliescontroles juridisch mogelijk is

▶  Geen anti-integratief informeel onderwijs. We voeren de Wet toezicht op informeel onderwijs in, zodat kinderen geen onvrije waarden aanleren.

▶  Meer inzicht in veiligheid. We wijzigen de wet zodat scholen verplicht worden om (sociale) veiligheidsincidenten te registreren. Ernstige incidenten, bijvoorbeeld een vermoeden van genitale verminking, worden verplicht gemeld bij de inspectie.

▶  Beschermen vrije waarden op school. We ontslaan sneller bestuurders als de burgerschapsopdracht niet wordt uitgevoerd. Privéuitingen van een bestuurder die zorgen voor een sociaal onveilig klimaat op school vallen daar ook onder. Er komt een verbod op lesmaterialen die kinderen ondemocratische waarden aanleren. De inspectie krijgt de wettelijke verplichting om hierop te controleren. Gebedsruimtes op openbare scholen staan we niet toe.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.