Tegen seksuele afwijzing op scholen

Deze week kwam in het nieuws dat er scholen in Nederland zijn die ouders vragen een verklaring te tekenen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. Wellicht vragen ook meerdere religieuze scholen in Utrecht dit aan ouders op het moment dat die hun kind willen aanmelden.Tijdens de vorige gemeenteraadsperiode zijn er meermaals signalen geweest van Utrechtse scholen die het toestaan om bij seksuele voorlichting kinderen afwezig te laten zijn, soms zijn zelfs hele klassen afwezig. Dit werd door onder andere de GroenLinks fractie meermaals aangehaald.In de Utrechtse Regenboogagenda is opgenomen dat het college in gesprek gaat met onderwijsinstellingen over de beste manier om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit zo zijn er ook andere actiepunten opgenomen in de Regenboogagenda gelinkt aan het onderwijs zoals voorlichting en het monitoren van het schoolklimaat.De indienende fracties zijn van mening dat de vrijheid van onderwijs niet betekent dat je de vrijheid hebt om te discrimineren. Ieder kind verdient een veilige school, waar je vrij bent om 100% jezelf te zijn. Je bent alleen veilig op school, als je ook mag zijn wie je bent.

Omdat dit uitgangspunt zo ontzettend belangrijk is willen we graag inzicht in de Utrechtse situatie en stellen we de volgende vragen:

 1. Zijn er scholen in Utrecht die impliciet of expliciet ouders vragen een dergelijke verklaring te tekenen of onderschrijven?
 2. Als dit het geval is, bent u dan bereid met deze scholen in gesprek te gaan met als doel dat zij daarmee stoppen?
 3. Bent u tevens bereid om samen met deze scholen en andere samenwerkingspartners te kijken op welke manier zij artikel 1 van de grondwet actief uitdragen en een veilig klimaat kunnen creëren waarin kinderen en jongeren de ruimte voelen om zichzelf te zijn zonder dat dit afgekeurd wordt?

Wil je de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders lezen? Klik dan hier.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Veiligheid op en rond Utrechtse scholen

De laatste tijd bereiken de fractie van de Utrechtse VVD meerdere gevallen van incidenten op Utrechtse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Een deel van deze incidenten is eerder al via de media naar buiten gekomen. Ook in artikelen in het NRC Handelsblad en het AD van eind februari spreken scholen in andere grote steden hun zorgen uit over de toenemende mate van onveiligheid. Het gaat dan om incidenten met vuurwerk, wapens, maar ook agressie naar leerkrachten en tussen ouders en/of leerlingen onderling.

De Utrechtse VVD maakt zich zorgen over deze trend en deze incidenten en heeft hierover de volgende vragen:

 1. Herkent het college de trend dat scholen steeds vaker met ernstige veiligheidsincidenten te maken krijgen? Zo nee, waarom niet?
 2. Hoeveel veiligheidsincidenten waren er de afgelopen drie jaar op en rond scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in onze gemeente? Om hoeveel meldingen gaat het en in hoeveel gevallen is er ook daadwerkelijk aangifte gedaan?
 3. Kan het college het aantal meldingen en aangiftes uitsplitsen naar aard, oorzaak en opvolging van de melding/aangiftes? Zo nee waarom niet?

School moet een plek zijn waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Incidenten vergroten het gevoel van onveiligheid en het niet correct opvolgen van incidenten brengt het risico met zich mee dat dit het gevoel van onveiligheid en rechtvaardigheid alleen maar verder aantast.

 1. Hoe gaan Utrechtse scholen om met veiligheidsincidenten? Zijn er protocollen en/of afspraken en wie ziet erop toe dat deze worden nagekomen en nageleefd? Hoe past het concept ‘Vreedzame School’ hierin?
 2. Zijn er afspraken over het doen van aangifte door de school bij vermeende incidenten? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met ons eens dat er bij geweldsincident, drugs- of wapenbezit altijd aangifte wordt gedaan? Zo nee, waarom niet?
 4. In welke gevallen worden de buurtteams of jeugdzorg ingeschakeld? Welke afspraken zijn hierover gemaakt en worden die volgens het college ook voldoende nageleefd?

Bij incidenten op school is een bijkomend probleem dat daders en slachtoffers elkaar na een incident nog steeds tegen zullen komen.

 1. In hoeverre wordt er bij incidenten rekening gehouden met dit gegeven?
 2. Deelt het college het uitgangspunt dat bij een ernstig incident de dader wordt verwijderd enniet het slachtoffer? Zo nee, waarom niet?
 3. Welke waarborgen zijn er dat daders en slachtoffers na een incident niet ongewenst metelkaar worden geconfronteerd?
 4. Mocht verwijdering aan de orde zijn, welk rol speelt de gemeente bij het zorgen dat leerlingenin elk geval zo snel mogelijk op een andere school terecht kunnen?

De VVD is van mening dat de gemeente een bijzondere rol heeft om de veiligheid op en rond scholen te bevorderen en scholen daarbij zoveel mogelijk te steunen en ondersteunen?

 1. Welke rol ziet het college voor zichzelf als het gaat om het voorkomen van incidenten en het bevorderen van de veiligheid op en rond school?
 2. Is het college van mening dat de bestaande afspraken met de scholen(koepels) voldoen? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, is het college bereid dit onderwerp opnieuw op de agenda te plaatsen van het bestuurlijk overleg met de stichtingen?

Klik hier voor de reactie van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Loting en plaatsing in het voorgezet onderwijs

Utrechtse leerlingen van groep 8 en hun ouders, hebben de afgelopen weken in spanning gezeten over de vraag op welke middelbare school zij vanaf volgend jaar terecht komen. De loting en de onzekerheid van plaatsing zorgen voor de nodige spanningen bij zowel leerling als ouder.

Dit jaar hebben het Christelijk Gymnasium, Gerrit Rietveld College, St. Bonifatius College en UniC voor diverse afdelingen moeten loten. De PvdA en de VVD zijn ervan overtuigd dat een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs van groot belang is voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom hebben beide fracties de volgende vragen aan het college:

 1. Hoeveel leerlingen hebben zich ingeschreven om in het schooljaar 2016-2017 voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht te gaan volgen? Hoeveel van deze kinderen komen van buiten de gemeente Utrecht? Graag uw antwoord in absolute aantallen en percentages.

2. Hoeveel leerlingen (absoluut en procentueel) uit de gemeente Utrecht gaan in schooljaar 2016-2017 naar de middelbare school van hun eerste keuze?

Naast middelbare scholen waar loting plaatsvond, waren er middelbare scholen in Utrecht die te vol zaten om nog leerlingen op te nemen, waardoor er in de tweede ronde feitelijk nog weinig te kiezen viel. Deze scholen werden niet op de website van de POVO gepubliceerd. De fracties van de PvdA en de VVD ontvingen berichten, dat er met name een gebrek aan capaciteit zou zijn voor de havo en gymnasium. Daarover hebben wij de volgende vragen aan het college:

Voor welke opleidingsniveaus in het voortgezet onderwijs is er een gebrek aan capaciteit in de gemeente Utrecht voor schooljaar 2016-2017?

3. Is het gebrek aan capaciteit op deze opleidingsniveaus nieuw en onverwachts? Zo ja, is het de verwachting dat deze situatie volgend jaar zich weer zal voordoen? Zo nee, zijn er maatregelen genomen om dit gebrek te voorkomen? Zo ja, welke en is dit afdoende? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college aangeven of er populaire scholen zijn die hun capaciteit jaarlijks verminderen, dan wel niet willen uitbreiden?

5. Kan het college aangeven waarom scholen die vol zitten en waar niet wordt geloot, gedurende het inschrijvings- en lotingsproces niet gepubliceerd worden? Is de wethouder bereid deze informatie vanaf volgend schooljaar openbaar te maken en te publiceren tegelijk met het moment waarop bekend wordt gemaakt voor welke scholen geloot moet worden?

De huidige VWO afdeling (inclusief gymnasium) van het Amadeus Lyceum is door de Onderwijsinspectie als zwak beoordeeld. De PvdA en de VVD hebben er vertrouwen in dat er alles aan wordt gedaan om de kwaliteit te verbeteren en dat dit ook zal lukken. Tijdens de lotingsperiode is bekend gemaakt, dat het Amadeus Lyceum een extra gymnasiumklas zou starten. Vanuit verschillende verhalen van ouders hebben wij begrepen dat deze extra klas in eerste instantie geen wens was van het Amadeus, maar min of meer werd opgelegd. Hierover hebben wij de volgende vragen aan het college:

6. Vindt de wethouder het verantwoord om tijdens het verbeterproces (tot de kwaliteit van de school naar oordeel van de inspectie op orde is) de zwakke afdeling VWO/gymnasium uit te breiden? Heeft de wethouder hierover contact gehad met het POVO en het Amadeus?

7. Welke andere mogelijke oplossingen zijn verkend alvorens dit besluit genomen is?

Op de website van sterkVO wordt in een animatie verteld: “Voor Utrechtse leerlingen is er altijd een plek op het onderwijsniveau van het schooladvies.” (1:47 min, www.sterkvo.nl/povo). Toch hebben wij van ouders begrepen dat het advies van leerlingen met een gymnasiumadvies door het POVO wordt aangepast naar een VWO advies. Dit vinden de PvdA en de VVD zeer onwenselijk en daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

8. Is het college het met de fracties eens dat het zeer belangrijk is dat leerlingen terecht komen op het niveau van hun kunnen, weergegeven in het schooladvies, en niet op het niveau dat de POVO juist acht?
9. Klopt het bericht dat gymnasia alleen leerlingen toelaten met een gymnasiumadvies en dat het gymnasiumadvies van leerlingen bij gebrek aan gymnasiumcapaciteit wordt bijgesteld door het POVO naar algemeen VWO? Zo ja, wat vindt de wethouder daar van en wat gaat hij hieraan doen?
10. Zijn er gesprekken gaande tussen de wethouder en schoolbesturen / POVO over uitbreiding van onderwijsplekken van voldoende kwaliteit? Zo ja, wat is hiervan de stand van zaken? Zo nee, waarom niet?
Welke concrete maatregelen worden er genomen om volgend schooljaar een loting te voorkomen?

Klik hier voor de reactie van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.