Kamer wil uitleg over rol Huawei bij netwerk KPN

Volkskrant 18 april 2021 – Huawei doet nog steeds het beheer van apparatuur in de kern van het mobiele netwerk van KPN. Ook hebben medewerkers van Huawei ‘beheerdersrechten’ op het netwerk van KPN. Dat zeggen verschillende KPN-bronnen in reactie op de onthulling afgelopen zaterdag in de Volkskrant. Een Kamermeerderheid wil uitleg van het kabinet.

‘Dit laat zien hoe kwetsbaar Nederland is voor buitenlandse invloeden. Onze netwerken moeten beschermd worden tegen kwade bedoelingen van buitenlandse mogendheden’, zegt VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski. ‘Daarom wil ik van de staatsecretaris weten welke maatregelen er zijn genomen en of de veiligheid van ons 5G-netwerk voldoende beschermd is. We moeten niet naïef zijn en eisen stellen aan buitenlandse diensten die in onze telefoonnetwerken zitten, zodat er geen belangrijke informatie naar het buitenland gaat.’

Hele artikel lezen? Klik dan hier.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Stop intimidatie bezoekers abortuskliniek

In 2020 en 2021 vergadert de Utrechtse gemeenteraad regelmatig over demonstraties tegen abortus. Deze demonstraties vinden plaats voor de abortuskliniek in Utrecht. Er is weinig plek om voor het pand te staan zonder afstand te houden. De demonstratie wordt mede daardoor door bezoekers van de kliniek als intimiderend ervaren. Tijdens het debat vroeg Queeny Rajkowski of de burgemeester een locatie dichtbij de kliniek kon vinden die de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt, zodat er toch gedemonstreerd kan worden en de mensen die de kliniek willen bezoeken voor hulp, dat in rust kunnen doen.

Klik op de video om mijn inbreng van debat te zien op YouTube. Vanwege het onderwerp heb ik de video als 18+ aangemerkt.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Zorgen over bekladding gebedshuizen

Afgelopen nacht zijn de Ulu-moskee en twee synagogen beklad met hakenkruizen en racistische teksten .

Op een foto is te zien dat er ten minste drie hakenkruizen op de gevel van de moskee zijn aangebracht. Zowel de deur als de muur zijn besmeurd. Ook wanden van de synagogen zijn beklad met hakenkruizen. De politie gaf aan dat een 44-jarige man is aangehouden. De fracties van DENK, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD veroordelen deze afschuwelijke daad en staan voor de veiligheid van onze burgers.

De toenemende haat richting de islamitische en joodse gemeenschap brengt ons op de volgende vragen.

 1. Is het college op de hoogte van de gebeurtenis bij de Ulu Moskee en de twee synagogen? Klopt het dat het alleen gaat om deze gebouwen, of zijn er meer bekladdingen of vernielingen geweest? Heeft het college ook al contact gehad met de vertegenwoordigers van deze religieuze instellingen om haar steun te betuigen en te acteren op de zorgen die er leven?
 2. Dit soort incidenten hebben een grote invloed op het gevoel van veiligheid en raakt mensen diep in hun hart. Is het college het met ons eens dat dit soort incidenten snel een veroordeling verdienen?Uit gesprekken met de vertegenwoordigers van de Ulu-Moskee is gebleken dat de verdachte zich eerder schuldig heeft gemaakt aan het verstoren van het vrijdagsgebed, maar onder het mom van ‘verward gedrag’ al snel weer is vrijgelaten zonder vervolging. Dit zou al het derde (gewelds)incident zijn van dezelfde persoon.
 1. De fracties vinden het belangrijk dat strafbare feiten en verward gedrag er niet toe moet leiden dat anderen zich structureel onveilig voelen. Kan het college aangeven welke effectieve maatregelen genomen kunnen worden zodat anderen zich niet onveilig voelen door het verwarde gedrag en de gepleegde vernielingen? En welke mogelijkheden zijn er op het gebied van strafrechtelijke vervolging?Uit het persbericht van de Ulu Moskee en de Joodse Gemeenschap Nederland blijkt dat zij zich grote zorgen maken rondom de veiligheid van hun bezoekers en roepen de overheid op om extra maatregelen te treffen.
 2. Zijn er extra acties en maatregelen door het college genomen rondom de Ulu Moskee en de twee synagogen in kwestie? Zo ja, waar bestaan deze uit? Zo nee, waarom niet en op welke termijn kunnen deze verwacht worden?
 3. Wat gaat de gemeente doen om de objectieve veiligheid en het gevoel van veiligheid van de bezoekers van moskeeën, kerken en synagogen in algemene zin te herstellen zodat iedereen in Utrecht zijn of haar religie in alle vrijheid kan belijden?
 1. Op welke manier acteert het college op deze toenemende dreiging van rechts- extremisme? Kan het college het gevaar van rechts-extremistische groeperingen in Utrecht in kaart brengen en delen met de raad?
 2. Kan het college, gelet op de urgentie en het belang van dit onderwerp, binnen 2 weken met een reactie komen op deze vragen?

Gesteld door:

 •  Mahmut Sungur, DENK
 •  Peter van Corler, GroenLinks
 •  Bülent Isik, PvdA
 •  Maarten Koning, D66
 •  Queeny Rajkowski, VVD

Lees hier de reactie van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Maak stappen op het gebied van cybercrime, sociale media en digitale informatie

De ongeregeldheden met jongeren in Utrechtse wijken van afgelopen zomer, die veelal online werden georganiseerd, (des)informatie over corona op het web en toenemende digitale fraude laten zien dat kennis over online platforms voor zowel inwoners als de gemeente steeds belangrijker wordt. De gemeente heeft voor de komende jaren dan ook 200.000 euro per jaar beschikbaar gesteld om de digitale informatiepositie in Utrecht te verbeteren. Maar waar dat geld heen moet is nog niet duidelijk. De VVD en Student & Starter roepen morgen tijdens het debat over de begroting het college op om aan de slag te gaan.

De burgemeester in Utrecht gaat over openbare orde, en dan vooral openbare orde in de fysieke wereld. De digitale wereld wordt echter steeds belangrijker. VVD-raadslid Queeny Rajkowski: “We zien natuurlijk ook dat de online- en offlinewereld steeds meer in elkaar overlopen. Bij de rellen van afgelopen zomer zagen we dat er online werd opgeroepen om te rellen terwijl informatie uit de wijk juist suggereerde dat het rustig zou blijven. Daardoor werd het flink onderschat en kon het zo uit de hand lopen.”

Lees hier het hele artikel.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Tegen seksuele afwijzing op scholen

Deze week kwam in het nieuws dat er scholen in Nederland zijn die ouders vragen een verklaring te tekenen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. Wellicht vragen ook meerdere religieuze scholen in Utrecht dit aan ouders op het moment dat die hun kind willen aanmelden.Tijdens de vorige gemeenteraadsperiode zijn er meermaals signalen geweest van Utrechtse scholen die het toestaan om bij seksuele voorlichting kinderen afwezig te laten zijn, soms zijn zelfs hele klassen afwezig. Dit werd door onder andere de GroenLinks fractie meermaals aangehaald.In de Utrechtse Regenboogagenda is opgenomen dat het college in gesprek gaat met onderwijsinstellingen over de beste manier om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit zo zijn er ook andere actiepunten opgenomen in de Regenboogagenda gelinkt aan het onderwijs zoals voorlichting en het monitoren van het schoolklimaat.De indienende fracties zijn van mening dat de vrijheid van onderwijs niet betekent dat je de vrijheid hebt om te discrimineren. Ieder kind verdient een veilige school, waar je vrij bent om 100% jezelf te zijn. Je bent alleen veilig op school, als je ook mag zijn wie je bent.

Omdat dit uitgangspunt zo ontzettend belangrijk is willen we graag inzicht in de Utrechtse situatie en stellen we de volgende vragen:

 1. Zijn er scholen in Utrecht die impliciet of expliciet ouders vragen een dergelijke verklaring te tekenen of onderschrijven?
 2. Als dit het geval is, bent u dan bereid met deze scholen in gesprek te gaan met als doel dat zij daarmee stoppen?
 3. Bent u tevens bereid om samen met deze scholen en andere samenwerkingspartners te kijken op welke manier zij artikel 1 van de grondwet actief uitdragen en een veilig klimaat kunnen creëren waarin kinderen en jongeren de ruimte voelen om zichzelf te zijn zonder dat dit afgekeurd wordt?

Wil je de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders lezen? Klik dan hier.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Bescherm publieke professionals, ook digitaal

Dagelijks zetten duizenden professionals zich in voor de maatschappij, de zogenoemde publieke professionals. Denk aan de politieagenten, ambulancebroeders, jeugdbeschermers en reclasseerders. Het gaat hier om professionals die zich iedere dag (en nacht) inzetten voor de publieke zaak. Daarbij maken zij regelmatig ingewikkelde afwegingen, die voor buitenstaanders niet altijd te volgen zijn, omdat ze niet de hele situatie kennen. De Utrechtse VVD heeft onze publieke professionals hoog zitten en groot ontzag voor de professionaliteit waarmee zij hun complexe taak uitvoeren.

Niet iedereen deelt onze waardering voor deze professionals. Bedreiging en geweld tegen hen komt helaas vaak voor. De afgelopen periode hebben wij kunnen zien dat ook social media een grote rol speelt in het tonen van gebrek aan waardering voor deze publieke professionals. Filmpjes worden verknipt en verdraaid, waarbij de achtergrond van de gebeurtenis moedwillig wordt gewijzigd. Namen en adressen van professionals worden vrijgegeven en wanneer dit gebeurt, variëren de gevolgen van cyberpesten op social media tot een ware klopjacht. Hierdoor kunnen deze professionals hun werk minder goed doen. Vervolgens heeft dit weer een direct effect op de veiligheid van vaak kwetsbare individuen.

Een voorbeeld hiervan is een post op Instagram van Samantha de Jong, ook wel bekend als Barbie. Zij noemt in deze post meermaals de naam van haar jeugdbeschermer, beschrijft hoe deze haar – volgens mevrouw De Jong – zou hebben behandeld en deelt brieven geschreven door de jeugdbeschermer. Jeugdbeschermers ervaren soms zo veel agressie en intimidatie van ouders, dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Dit gaat van schelden tot echt fysiek geweld, stalken of pesten op het internet.

In november 2019 hebben de verschillende gecertificeerde instellingen (GI’s) een brandbrief aan het kabinet gestuurd met als titel ‘Handen af van onze Jeugdbeschermers”. Hierin geven de GI’s aan dat er weinig steun vanuit de maatschappij en politiek wordt ervaren voor hun werk. Misstanden moeten vanzelfsprekend aangekaart kunnen worden, maar zonder dat de veiligheid van publieke professionals in het geding komt.

Niet alleen de jeugdbeschermers zetten zich in voor de veiligheid van een ander, o.a. ook (undercover-) agenten doen dit. Begin deze maand was een aantal agenten in burger aanwezig bij protesten bij het RIVM in De Bilt. Toen dit bekend werd, ontstond er een ware online klopjacht naar de identiteit van deze personen.

De politiebond reageerde furieus en gaf aan “[…] dat het niet kan en niet zo mag zijn dat de persoonlijke levenssfeer van onze agenten, die gewoon hun werk doen, zo wordt aangetast.” De politiebond noemde het ronduit schandalig en zeer bedreigend voor onze rechtsstaat.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. Herkent het college deze signalen? Welke signalen krijgt het college hierover? Zowel uit de eigen organisatie als vanuit de partners?
 2. Is het thema ‘veilige publieke taak’ een terugkerend onderwerp van gesprek tussen gemeente en organisaties zoals hierboven genoemd?
 3. Onderschrijft het college de risico’s voor de veiligheid van onze publieke professionals en voor onze rechtsstaat, wanneer dergelijke acties worden uitgevoerd op social media?page4image1314944

De Utrechtse VVD vindt dat het verboden moet worden om de identiteit van hulp- dienst- en zorgverleners te delen op internet. De gecertificeerde instellingen hebben een convenant voorgesteld met alle internetproviders c.q. sociale-media-platforms, waarin ze zich committeren aan het blokkeren van websites c.q. berichten direct te verwijderen, wanneer publieke professionals publiekelijk aan de schandpaal worden genageld.

 1. Is het college het daar mee eens?
 2. Is de gemeente bereid het voortouw te nemen dit aan te pakken en daarbij bijvoorbeeld tedenken aan:
 • Het (in VNG-verband) opstellen van een convenant met social mediapartners, zoals hierboven beschreven?
 • Samenwerken met werkgevers van professionals en belangenverenigingen.
 • Een voorlichtingscampagne om mensen te wijzen normaal te doen tegen de publiekeprofessionals en hier respect voor te tonen, ook op social media?
 • Het tonen van de verontwaardiging door een bericht te doen uitgaan, wanneer ditgebeurt, waarbij het college dit gedrag afkeurt?

6. Welke mogelijkheden ziet het college voor zich om te lobbyen bij het Rijk voor een verbod én hogere straffen op het delen van namen van publieke professionals en/of cyberpesten van deze professionals?page5image1431168

Zoals hierboven al aangegeven hebben wij onze publieke professionals hoog staan en verdienen zij onze volledige steun én waardering.

7. Welke mogelijkheden ziet het college om blijvend en continu zijn waardering uit te spreken voor deze professionals?

Lees hier de reactie en de antwoorden van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Veiligheid op en rond Utrechtse scholen

De laatste tijd bereiken de fractie van de Utrechtse VVD meerdere gevallen van incidenten op Utrechtse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Een deel van deze incidenten is eerder al via de media naar buiten gekomen. Ook in artikelen in het NRC Handelsblad en het AD van eind februari spreken scholen in andere grote steden hun zorgen uit over de toenemende mate van onveiligheid. Het gaat dan om incidenten met vuurwerk, wapens, maar ook agressie naar leerkrachten en tussen ouders en/of leerlingen onderling.

De Utrechtse VVD maakt zich zorgen over deze trend en deze incidenten en heeft hierover de volgende vragen:

 1. Herkent het college de trend dat scholen steeds vaker met ernstige veiligheidsincidenten te maken krijgen? Zo nee, waarom niet?
 2. Hoeveel veiligheidsincidenten waren er de afgelopen drie jaar op en rond scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in onze gemeente? Om hoeveel meldingen gaat het en in hoeveel gevallen is er ook daadwerkelijk aangifte gedaan?
 3. Kan het college het aantal meldingen en aangiftes uitsplitsen naar aard, oorzaak en opvolging van de melding/aangiftes? Zo nee waarom niet?

School moet een plek zijn waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Incidenten vergroten het gevoel van onveiligheid en het niet correct opvolgen van incidenten brengt het risico met zich mee dat dit het gevoel van onveiligheid en rechtvaardigheid alleen maar verder aantast.

 1. Hoe gaan Utrechtse scholen om met veiligheidsincidenten? Zijn er protocollen en/of afspraken en wie ziet erop toe dat deze worden nagekomen en nageleefd? Hoe past het concept ‘Vreedzame School’ hierin?
 2. Zijn er afspraken over het doen van aangifte door de school bij vermeende incidenten? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met ons eens dat er bij geweldsincident, drugs- of wapenbezit altijd aangifte wordt gedaan? Zo nee, waarom niet?
 4. In welke gevallen worden de buurtteams of jeugdzorg ingeschakeld? Welke afspraken zijn hierover gemaakt en worden die volgens het college ook voldoende nageleefd?

Bij incidenten op school is een bijkomend probleem dat daders en slachtoffers elkaar na een incident nog steeds tegen zullen komen.

 1. In hoeverre wordt er bij incidenten rekening gehouden met dit gegeven?
 2. Deelt het college het uitgangspunt dat bij een ernstig incident de dader wordt verwijderd enniet het slachtoffer? Zo nee, waarom niet?
 3. Welke waarborgen zijn er dat daders en slachtoffers na een incident niet ongewenst metelkaar worden geconfronteerd?
 4. Mocht verwijdering aan de orde zijn, welk rol speelt de gemeente bij het zorgen dat leerlingenin elk geval zo snel mogelijk op een andere school terecht kunnen?

De VVD is van mening dat de gemeente een bijzondere rol heeft om de veiligheid op en rond scholen te bevorderen en scholen daarbij zoveel mogelijk te steunen en ondersteunen?

 1. Welke rol ziet het college voor zichzelf als het gaat om het voorkomen van incidenten en het bevorderen van de veiligheid op en rond school?
 2. Is het college van mening dat de bestaande afspraken met de scholen(koepels) voldoen? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, is het college bereid dit onderwerp opnieuw op de agenda te plaatsen van het bestuurlijk overleg met de stichtingen?

Klik hier voor de reactie van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Scanauto’s privacy en veiligheid

In een item van Nieuwsuur is te zien hoe scanauto’s in sommige steden voor meer zaken worden ingezet dan het handhaven van het parkeerbeleid. Zo worden de scanauto’s in Amsterdam gebruikt voor het opsporen van gestolen auto’s. De Utrechtse VVD vindt dit een interessante en prikkelende gedachte en heeft de volgende vragen:

 1. Wat gebeurt er nu met de beelden die door scanauto’s worden gemaakt? Hoe lang worden ze bewaard en wie kan bij de gegevens?
 2. Welke informatie wordt er eigenlijk opgeslagen en hoe lang? Gaat het alleen om de kentekens van de auto’s waarvoor geen parkeerbelasting is betaald of wordt er meer bewaard?
 3. Is het mogelijk in het kader van een strafrechtelijk onderzoek om toegang te krijgen tot deze gegevens? Zo nee, waarom niet?

De Utrechtse VVD vindt het de moeite waard om te onderzoeken op welke andere manieren de scanauto’s kunnen worden ingezet. Denk daarbij aan het signaleren van gestolen auto’s zoals in Amsterdam gebeurt, maar ook het signaleren van auto’s die onverzekerd zijn of met een te hoge asdruk over de grachten rijden. Daarvoor is het nodig dat er afspraken worden gemaakt met de RDW.

 1. Is het college bekend met de wijze waarop de gemeente Amsterdam de scanauto’s inzet?
 2. Hoe beoordeelt het college het convenant dat daartoe in Amsterdam is afgesloten als hetgaat om waarborgen voor de privacy?
 3. Overweegt het college om de scanauto’s in te zetten voor andere doeleinden dan hetopsporen van foutparkeerders? Zo ja, om welke zaken gaat het dan?
 4. Is het college bereid om de voors en tegens hiervan op een rij te zetten en deze met deraad te delen zodat wij een debat kunnen voeren over de wenselijkheid hiervan? Zo nee, waarom niet?

Lees hier de antwoorden van het college.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

(video) Straatintimidatie in Utrecht

Straatintimidatie is iets wat vrouwen en meisjes regelmatig meemaken. Volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit (2017) heeft 44 procent van de vrouwen weleens te maken gehad met gedrag dat intimiderend was. In de gemeenten Amsterdam en Rotterdam is straatintimidatie in de APV gesteld. In Utrecht is dit niet het geval. Vandaag praat ik hierover met de inwoners van Utrecht West en met gemeenteraadslid Queeny Rajkowski. Zij houdt zich onder andere bezig met de openbare orde en veiligheid.

Geschreven door student Annika Verdam. Voor de volledige rapportage klik hier.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Utrecht wil proef met cameratoezicht verlengen

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Zet camera’s in bij pakken daders autobranden (video)

januari 2018 – In Utrecht zijn de afgelopen weken 28 auto’s in vlammen op gegaan, hiervoor is nog niemand aangehouden: onacceptabel.

De Utrechtse VVD pleit al sinds 2016 voor het gebruik van flexibel cameratoezicht. In 2017 is er een pilot geweest om te kijken hoe flexibel cameratoezicht kan werken. De pilot is nu voorbij en de camera’s liggen op de plank. Linkse partijen willen helaas eerst wachten op de evaluatie en daarna nog debatteren over flexibele camera’s.

Zonde. Er liggen nu 3 camera’s op de plank. De Utrechtse VVD vindt dat we deze per direct in moeten zetten om daders te pakken zodat ze een passende straf kunnen krijgen en schadevergoeding kunnen betalen aan gedupeerden.

Bron: WNL

Utrecht is klaar met autoterreur: ‘Rotjochies zijn niet de baas op straat’

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Rooftassenterreur

April 2017 – De VVD Utrecht pleit al jaren voor een harde aanpak van rooftassen. Zo is dankzij de VVD het sinds een aantal jaar verboden om deze tassen in de nabijheid van winkels te hebben. Het verbod geldt alleen op straat, niet in winkels zelf. Voor ondernemers is dit onbegrijpelijk. Een dief mag dus een voorwerp ter voorbereiding van een diefstal niet op straat bij zich hebben, maar wel in hun winkel? De VVD Utrecht wil daarom kijken naar verdergaande maatregelen. Misschien zelfs het verbieden van rooftassen in winkels.

Een rooftas heet officiëel ‘geprepareerde tas’ en wordt door winkeldieven gebruikt om het shopliften te vergemakkelijken. Een rooftas heeft namelijk een laagje aluminium of lood aan de binnenkant van de tas zodat detectiepoortjes geen signaal oppikken en dus niet werken. Ideaal voor een winkeldief om ongezien met een grote stapel dure broeken de winkel uit te lopen. Voor ondernemers is dit een doorn in het oog. Ze komen er vaak pas achter dat er een rooftas is gebruikt nadat de diefstal heeft plaatsgevonden. Het achteraf opsporen van deze winkeldieven is lastig. De diefstallen met rooftassen worden voornamelijk gepleegd door Roemenen die in groepen naar Nederland komen en na de diefstal weer terugkeren naar hun land. Ondernemers voelen zich machteloos. Zo vertelt ondernemer Tom Broekman (bekend van de winkels ‘Thom Broekman’ en ‘de Rode Winkel’) dat er dagelijks stapels kleren uit de winkel verdwijnen door het gebruik van rooftassen.

De VVD Utrecht pleit al jaren voor een harde aanpak van rooftassen. Zo is het dankzij VVDer Mark Dijk al bijna 10 jaar in Utrecht verboden om rooftassen in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben als een voorwerp dat kennelijk is uitgerust om het plegen van winkeldiefstallen te vergemakkelijken.

Dit verbod heeft nog niet geleid tot het gewenste effect. Rooftassen zijn namelijk wel verboden in het winkelgebied, maar niet in winkels zelf. Daarom pleitte de VVD er in 2014 wederom voor om ondernemers te ondersteunen in hun strijd tegen de rooftassenterreur door het bezit van rooftassen ook te verbieden in winkels zelf. Gemeentelijke regels gelden echter niet in winkels. Om het bezit van rooftassen te verbieden in winkels, is er een aanpassing van landelijke regelgeving nodig. Daarom vroegen wij in 2014 aan onze Utrechtse burgemeester om in gesprek te gaan met de lokale driehoek, de G4 en het ministerie van Veiligheid en Justitie om te kijken hoe dit gerealiseerd kan worden. Utrechtse ondernemers kijken nog te vaak toe hoe op grote schaal uit hun winkel geroofd wordt. De materiële en immateriële schade veroorzaakt door winkeldiefstal is enorm.

Met een rooftassenverbod in winkels, zijn we er echter nog niet. De pakkans is laag en de straf op winkeldiefstal met rooftassen heeft geen afschrikwekkende werking. Zo is de boete op winkeldiefstal met rooftas enkele tientallen euro’s. Verder wordt de dief gesommeerd om over een aantal weken terug te komen voor een rechterlijk oordeel. Een lachertje voor iemand die daarna vrolijk in de auto naar Roemenië stapt en uiteraard niet meer terugkomt.

Binnenkort start er een pilot in Limburg voor een winkelverbod voor de rooftas. Fijn dat er na jarenlange machteloosheid van ondernemers een pilot plaatsvindt. Wel jammer dat deze zo lang op zich heeft laten wachten en ook jammer dat hij niet in Utrecht plaatsvindt. Wellicht zou een pilot de Utrechtse ondernemers alvast helpen in hun strijd tegen deze winkeldiefstal. Wij hebben daarom gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een pilot in Utrecht. Ook hebben we gevraagd naar een evaluatie van het rooftassenverbod tot nu toe. Misschien dat daar nog nieuwe inzichten uitkomen waardoor wij ondernemers beter kunnen ondersteunen vanuit de politiek.

Overigens zijn rooftassen niet de enige tassen die met een laag aluminium of lood bekleed zijn. De diepvriestas kan ook als rooftas gebruikt worden. U hoeft echter niet bang te zijn op beschuldiging van voorbereiding diefstal als u onderweg naar de supermarkt met diepvriestas in uw hand, een kledingwinkel binnenloopt. In de APV (gemeentelijke regelgeving) staat vermeld dat het verbod van rooftassen alleen geldt wanneer het in het bezit zijn daarvan een voorbereidingshandeling op diefstal is. Een diepvriestas of koeltas is zo opvallend, in de praktijk zal die nooit gebruikt worden.

Het verbod geldt dus slechts voor bezoekers van winkels die zich vreemd gedragen. In de nieuwsbrief van Centrum Management Utrecht is te lezen dat er naast tassen ook gebruik wordt gemaakt van dozen die lijken op cadeau’s, koffers, trolleys, jassen en dat zelfs rokken geprepareerd worden. Ze spreken van rokken of tassen die onnatuurlijk stijf, recht of bol staan, maar er toch weinig gewicht in lijkt te zitten.

Rooftassen zijn op dit moment verboden in de nabijheid van winkels, maar (nog) niet in winkels zelf. Dit maakt het voor ondernemers lastig om in te grijpen en geeft hen een machteloos gevoel. Daarom ziet de VVD Utrecht graag dat er geëxperimenteerd wordt met een verbod op het in bezit zijn van rooftassen in winkels zelf. Het in bezit zijn van rooftassen nabij winkels is al verboden, maar dat is niet genoeg. We zijn blij met de pilot in Limburg, maar de laatste stappen zijn nog niet gezet. Er moet ook gekeken worden naar de pakkans en de straf op bezit van een rooftas. De politiek kan hier onderdeel van de oplossing zijn.

Winkeldiefstal is helaas van alle tijden en het is onmogelijk om een diefstal vrije Utrechtse binnenstad te creëren. Ondertussen kunnen de ondernemers wel zoveel als mogelijk ondersteund worden door gemeente, politie en politiek. Zo moeten wij samen ons best doen voor een Utrecht waar ondernemers zo zorgeloos mogelijk kunnen ondernemen, zij op hun beurt zorgen voor gastvrije winkels en bezoekers van de binnenstad zo vrij mogelijk kunnen genieten van al het moois dat Utrecht te bieden heeft.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Utrecht wordt een ‘safe street’-gemeente! En nu?

December 2017- De burgemeester van Utrecht ondertekent binnenkort een intentieverklaring van de Verenigde Naties (VN). Daarmee wordt Utrecht een ‘safe streets’-gemeente. Dat betekent dat Utrecht gaat samenwerken met de VN, de politie en organisaties zoals ‘Pretty Woman’ (seksuele voorlichting) om de openbare ruimte in Utrecht nog veiliger te maken voor vrouwen en meiden. Klinkt erg sympathiek, maar wat betekent dit eigenlijk?

Onderzoek in een aantal Nederlandse steden toont aan dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte. En iedere week doen 24 vrouwen in Nederland aangifte van verkrachting. Ook in Utrecht krijgen meiden en vrouwen te maken met seksuele intimidatie of geweld op bijvoorbeeld hun werk (denk aan de #metoo discussie), maar ook in de openbare ruimte. Zo deed vader Albert Mulder een oproep gericht op vaders om toezicht te houden op hun dochters in zwembaden.

Bijna iedereen heeft wel eens een lijst met tips voor veiligheid op straat voorbij zien komen. Daarin wordt vrouwen bijvoorbeeld aangeraden zich niet te sexy te kleden, ‘s nachts niet alleen over straat te gaan, een cursus zelfverdediging te volgen, en meer van dergelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit legt de verantwoordelijkheid volledig op de verkeerde plek.” ( Seksuele intimidatie of geweld is nooit de schuld van het slachtoffer. Meiden die op zelfverdedigingscursus gaan: leuk, verstandig, maar lost het probleem niet op. Het zijn de mannen en jongens die zich schuldig maken aan seksueel geweld of intimidatie die (op z’n minst!) op cursus zouden moeten gaan.

Het project ‘Safe Streets’ van het VN Women Nationaal Comité Nederland richt zich op een totaal aanpak van dit probleem. Op verzoek van de Utrechtse VVD, gesteund door bijna alle andere Utrechtse politieke partijen, wordt ook Utrecht een ‘safe streets’-gemeente. Wat onder andere betekent dat: er informatie en ‘best practices’ verzameld en uitgewisseld worden met dit comité. Daarnaast wordt er gekeken naar maatregelen in de openbare ruimte, verhoging van de meldingsbereidheid en bewustwording middels seksuele voorlichting (niet te verwarren met biologie) op scholen.

Organisaties als ‘Pretty Woman’ staan te springen om naast individuele hulpverlening aan meiden die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of geweld, ook voorlichting op maat te geven aan jongens over de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Het klinkt allemaal misschien wat soft, maar er is echt nog veel te doen. Zo ontving ik laatst dit bericht op twitter: “Vrouwen zouden eerst eens hun bek los moeten trekken, niet eerst leuk de aandacht trekken en wanneer je die vervolgens krijgt doordat je aangeraakt wordt, niks zeggen!” Daar heb ik het volgende op gereageerd: “Er is een groot verschil tussen vriendelijk contact maken, flirten en aangeraakt willen worden. Daarnaast reageert niet elk mens hetzelfde in vervelende situaties. Gezien de woorden die je kiest als je over vrouwen praat, adviseer ik je om contact op te nemen met “. De nette variant, van wat er eigenlijk in mijn hoofd omging..

Over de noodzaak van ‘safe streets’ bestaat geen politiek debat, wel over of het zijn van een ‘safe street’ de oplossing is. Nee, de oplossing is het zeker niet. Op dit moment wordt er niet veel meer gezegd dan dat het een belangrijk thema is. Het echte verschil, de echte oplossing, die komt hierna. De gemeenteraad krijgt rond zomer 2018 een inventarisatie van het college met mogelijke oplossingen voor de openbare ruimte. Dan moet de politiek kleur bekennen. Welke oplossingen worden er opgepakt, waar wordt geld voor vrijgemaakt, hoe belangrijk vindt de gemeenteraad dit thema echt?

Samenvattend is het goed dat Utrecht een ‘safe street’-gemeente wordt. Ik ben er stiekem ook trots op dat het gelukt is. Of het ook een succes wordt, bepaalt de volgende Utrechtse gemeenteraad. De Utrechtse VVD zal in ieder geval haar verantwoordelijkheid nemen.

Het begint met voorlichting, aanspreken van wangedrag, het veilig inrichten van de openbare ruimte en het eindigt met veilig naar huis fietsen, veilig uitgaan en veilig jouw dochter naar het zwembad laten gaan. ‘Safe-streets’ begint met veiligheid voor meiden en vrouwen, maar het eindigt in meer: meer veiligheid en respect voor iedereen in Utrecht.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Stop seksuele intimidatie zwembaden

De VVD wil dat iedereen veilig kan gaan zwemmen en dat overlastgevers worden aangepakt. Naar aanleiding van een oproep op Facebook van een bezorgde vader stelt raadslid Queeny Rajkowski vragen aan het Utrechtse college.

Op 2 augustus jl. post vader Albert Mulder een tekst op Facebook  genaamd ‘Vaders GEZOCHT! Of ben je een mietje?’. Albert beschrijft in deze tekst een bizarre en onacceptabele situatie op het Utrechtse zwembad De Kwakel een dag eerder, 1 augustus. Meisjes zouden in dit en andere zwembaden niet veilig zijn. De VVD vindt het onacceptabel dat deze situatie zich afspeelt in de Utrechtse zwembaden en vraagt het college daarom om maatregelen. 

Een ongemakkelijk of onveilig gevoel in zwembaden en bij pashokjes is helaas voor (jonge) meiden niet vreemd, een aantal van deze meiden krijgt zelfs te maken met seksuele intimidatie en aanranding. Dit kan jonge meiden voor het leven tekenen. “Wij willen als VVD dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in Utrecht en zich veilig moet voelen, ook als je in bikini rondloopt in een zwembad” aldus raadslid Queeny Rajkowski. 

In het Algemeen Dagblad van 5 augustus 2016 is te lezen dat de gemeente openstaat voor suggesties om de veiligheid van jonge zwemmers te waarborgen. De VVD is ervan overtuigd dat ouders, zwembadpersoneel, gemeente en politie er alles aan willen doen om de situatie in en rondom zwembaden zo veilig mogelijk te maken. Daarom vraagt de VVD het college om structurele oplossingen.

Meer lezen? Klik dan hier.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Mobiel cameratoezicht tegen autobranden

30 maart 2016 – De Utrechtse VVD wil zo snel mogelijk de nieuwe mogelijkheden voor mobiel cameratoezicht in Utrecht toepassen. De liberalen zijn ervan overtuigd dat het flexibele toezicht kan helpen om onder andere de golf autobranden tegen te gaan.

De Eerste Kamer stemde vorige week breed in met nieuwe regels voor gemeentelijk cameratoezicht. Het initiatief van de VVD kreeg steun van vrijwel alle partijen, inclusief D66, GroenLinks en ChristenUnie. Daarmee wordt mobiel cameratoezicht mogelijk, terwijl de gemeente camera’s tot nu toe alleen op vaste plekken kan plaatsen.

Vaste camera’s zijn relatief duur en moeten langdurig op eenzelfde plek staan. “Er zitten dus veel voordelen aan mobiel toezicht”, zegt VVD-raadslid Queeny Rajkowski. “De gemeente kan sneller ingrijpen, overlast beter aanpakken en ook de privacy van Utrechters beter waarborgen omdat een camera niet jarenlang op één plek toekijkt.”  Van de Utrechters die in buurten wonen met camera’s is 63% positief tot zeer positief over de inzet van cameratoezicht.

Autobranden
Afgelopen weekend brandden opnieuw drie auto’s af in de stad, waardoor er na de jaarwisseling al meer dan dertig auto’s in de stad zijn afgebrand. De VVD denkt dat mobiel cameratoezicht ook daartegen kan helpen. Rajkowski: “Wat ons betreft kan mobiel cameratoezicht razendsnel in een buurt ingezet worden om daders van autobranden vast te leggen op camera en op heterdaad te betrappen.”

Schriftelijke vragen

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Extra aandacht voor een veilige wijk

22 februari 2016 – De komende vier weken ga ik extra aandacht besteden aan ‘een veilige wijk’. Dit doe ik, omdat niemand het recht heeft om mensen hun gevoel van veiligheid te ontnemen door op straat voorbijgangers te intimideren, vrouwen uit te schelden, openlijk drugs te verkopen of als een idioot door de straat te scheuren. Iedereen moet zich vrij over straat kunnen bewegen. In alle Utrechtse wijken.

De komende vier weken organiseer ik verschillende avonden waar ik in gesprek ga over wanneer zij zich (on)veilig voelen en waarom. De eerste avond is op 22 februari 2016 met studenten van het SSH Tuindorpcomplex. Ook zal ik op maandag 21 maart 2016 met bewoners van wijk West in gesprek gaan over hun veiligheid. Met al deze uitkomsten ga ik aan de slag.

Wil je weten wat ik de komende vier weken nog meer ga doen of heb je tips? Stuur mij dan een berichtje en hou deze website in de gaten.

 

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Bedelaars en uitbuiting

In het Algemeen Dagblad van 12 juli jl. is te lezen dat winkeliers helemaal klaar zijn met bedelaars in de Utrechtse binnenstad. De ondernemers zijn bang dat de binnenstad hierdoor verpaupert. Daarnaast ontvangen de fracties regelmatig klachten van bewoners en ondernemers die zich ergeren aan de manier van bedelen en de overlast die ze daarmee veroorzaken.

Twee andere G4 steden Amsterdam en Den Haag onderscheiden 2 soorten bedelaars. De ene groep betreft dak- en thuislozen die vaak te maken hebben met een drank- of drugsverslaving en voornamelijk een zorgvraag hebben.

De tweede groep, die de afgelopen jaren in verschillende steden en treinen opduikt, zou uit MOE- landers bestaan, voornamelijk uit Roemenië en Bulgarije. Deze bedelaars lijken lichamelijke beperkingen te hebben en het vermoeden is dat zij gedwongen worden om te bedelen. Deze mensen zouden worden uitgebuit en het geld dat ze ophalen na een dag bedelen moeten ze afstaan aan (internationale) criminelen.

De overlast waar Utrechtse ondernemers en bewoners over spreken heeft waarschijnlijk te maken met deze tweede groep. De Utrechtse fracties VVD, PvdA, SP en CU vinden deze uitbuiting walgelijk en zouden graag zien dat hier iets aan gedaan wordt. Ook willen zij dat de overlast die dit veroorzaakt in de binnenstad wordt opgelost.

Hierover hebben de fracties de volgende vragen:

 1. Herkent het college bovenstaande situatie? Zo ja, in hoeverre vindt dit plaats in de gemeente Utrecht?
 2. Herkent het college de typering van de twee verschillende groepen zoals hierboven geschetst? Zo nee, waarom niet? Welke groepen zijn er dan te onderscheiden? Zo ja, op welke manier wordt dit onderscheid ook gemaakt in beleid of handhaving?

De VVD, de PvdA, SP en CU hebben de volgende vragen over de tweede groep:

 1. Wat zijn de banden tussen aanstuurder van de groep bedelaars en de bedelaars zelf? Zijn zij bijvoorbeeld familie?
 2. Hoe groot is naar schatting deze tweede groep slachtoffers/bedelaars? En welk deel daarvan komt uit Nederland/is Nederlander en welk deel komt uit/woont in het buitenland, maar komt naar Nederland alleen om te bedelen?
 3. Klopt het dat deze mensen slachtoffer zijn van uitbuiting door georganiseerde (internationale) criminaliteit?
  1. Zo ja, op welke manier worden zij gedwongen om te bedelen? Wat wordt er aan gedaan om deze uitbuiting stop te zetten en de criminelen achter slot en grendel te krijgen? Welke bestaande organisaties (zoals project Barca) en middelen zijn er aanwezig om deze groep slachtoffers te helpen om uit de handen van de georganiseerde misdaad te blijven?
  2. Zo nee, wat maakt dat dit onjuiste beeld wordt geschetst en zijn het dan mensen die er zelf voor kiezen om te bedelen? Welke bestaande organisaties of middelen zijn aanwezig om deze mensen aan te sturen om uit het bedelaarsvak te stappen (zijn er bijvoorbeeld contacten met een eventueel land waar ze wonen)?

6. Welke gemeentelijke middelen kunnen worden ingezet om deze uitbuiting zoveel mogelijk tegen te gaan?

De volgende vragen gaan over handhaving en overlast:

 1. Hoe groot is de overlast die deze tweede groep veroorzaakt? Hoeveel klachten zijn er bijvoorbeeld binnengekomen bij de gemeente en de politie door bewoners en ondernemers?
 2. Hoe vaak (in absolute getallen) wordt er gehandhaafd op de overlast die deze groep veroorzaakt? En wat houdt deze handhaving precies in (wegsturen of boete)?
 3. Klopt het dat handhaving op de overlast die bedelaars veroorzaken nu niet altijd makkelijk is, omdat overlast lastig te bewijzen is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 4. Klopt het dat wanneer een bedelverbod in de APV zou worden opgenomen, het makkelijker zou worden voor politie en handhavers om bedelaars weg te sturen? Zo ja, op welke manier dan? Zo nee, waarom niet?

11. Welke andere mogelijkheden zijn er om het politie en handhaving makkelijker te maken om bedelaars weg te sturen?

12. Is het college het met de fracties eens dat een eventueel bedelverbod het probleem van uitbuiting niet oplost? Zo ja, welke andere aanvullende maatregelen zijn daarvoor nodig? Zo nee, hoe en op welke manier wordt uitbuiting aangepakt middels een bedelverbod?

Klik hier voor de antwoorden en reactie van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

Meld datalekken altijd

Per 1 januari 2016 treedt de nieuwe wet meldplicht datalekken in werking. Dit is een toevoeging aan en een wijziging van de wet bescherming persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) krijgt hiermee meer bevoegdheden om boetes uit te delen in het geval van een datalek. Daarnaast wettelijke kader voor het melden van een datalek. Het CBP geeft aan dat: ̈Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) ̈1 De fracties van D66, de VVD en GroenLinks zijn van mening dat datalekken onwenselijk zijn en bewoners hierover áltijd geïnformeerd dienen te worden.

Lees hier meer over de vragen die gesteld zijn en de antwoorden die wij hebben gekregen.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

VVD blij met prioriteit aanpak jeugdgroepen

De aanpak van overlastgevende jeugdgroepen wordt de komende jaren een van de prioriteiten in de criminaliteitsbestrijding van de gemeente. De VVD strijdt daar al jaren voor en is blij dat de gemeente de komende jaren speciale aandacht besteedt aan het aanpakken én voorkomen van criminaliteit onder jongeren.

De gemeenteraad stelde donderdagavond het zogenaamde Integraal Veiligheidsplan vast, waarin de prioriteiten op het gebied van Veiligheid voor de jaren 2015 tot 2018 worden vastgelegd. De eerste prioriteit in het plan betreft het tegengaan van High Impact Crime, zoals woninginbraken, straatroven en geweld tegen personen. De aanpak van overlastgevende jeugdgroepen is de tweede prioriteit.

“Het is van groot belang dat Utrechters niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen”, betoogt VVD-raadslid Queeny Rajkowski. “Uit het werkbezoek in Overvecht dat ik heb georganiseerd blijkt dat jongerengroepen daar voor de grootste overlast zorgen. Goed dat we dat nu extra gaan aanpakken.” Rajkowski benadrukt daarbij ook het belang van het voorkomen van criminele carrières van jongeren.

De VVD rekent erop dat de prioriteiten in het veiligheidsbeleid ervoor zorgen dat de criminaliteitscijfers de komende jaren blijven dalen.

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.

VVD wil einde malafide praktijken glazenwassers

De Utrechtse VVD heeft met grote verbazing kennisgenomen van de uitzending van het VARA-programma Rambam op woensdagavond 14 januari. In het programma werd getoond hoe malafide glazenwassers straten in onder andere Leidsche Rijn opeisen en andere glazenwassers intimideren. De VVD wil dat deze praktijken aangepakt worden en stelt dinsdagavond vragen aan de burgemeester.

Rambam liet in de uitzending zien hoe sommige bestaande glazenwassers nieuwkomers in Leidsche Rijn bedreigen. Tevens komen in het programma bedrijven aan het woord die bevestigen dat er regelmatig sprake is van intimidatie en bedreiging van glazenwassers in Utrecht en Amersfoort.

De VVD wil van de burgemeester horen of deze praktijken al eerder bekend waren en zo ja, welke maatregelen het stadsbestuur er in het verleden al tegen genomen heeft. De liberalen stellen verder voor dat het college de problematiek aankaart bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken, zodat er een gezamenlijke aanpak gecreëerd kan worden.

“Het is schokkend dat glazenwassers niet gewoon hun werk kunnen doen”, aldus VVD-raadslid Queeny Rajkowski. “Aan de bedreigingen en intimidaties moet zo snel mogelijk een einde komen.”

foto RAMBAM (vara)

Blijf op de hoogte.

Volg mij op social media.